Di chúc

1. Tư vấn các quy định chung của pháp luật về thừa kế

– Người nhận thừa kế
– Di sản thừa kế
– Thời điểm và địa điểm mở thừa kế
– Người quản lý di sản thừa kế
– Nghĩa vụ của người nhận thừa kế
– Thời hiệu khởi kiện chia thừa kế…

2. Tư vấn thừa kế theo di chúc

– Tư vấn hình thức di chúc
– Tư vấn lập di chúc
– Điều kiện để di chúc có hiệu lực
– Nội dung di chúc
– Chỉ định người thừa kế
– Người bị truất quyền hưởng di sản
– Cách phân định phần di sản cho từng người thừa kế
– Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc
– Tư vấn thủ tục gửi giữ di chúc
– Tư vấn công bố di chúc

3. Tư vấn thừa kế theo pháp luật

– Tư vấn về các trường hợp thừa kế theo pháp luật khi người để lại di sản không lập di chúc
– Xác định người thừa kế theo pháp luật
– Tư vấn về thừa kế thế vị
– Tư vấn về quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ, quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế
– Tư vấn về việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác

4. Tư vấn thủ tục khai nhận thừa kế, thủ tục chia di sản thừa kế

5. Tư vấn quyết tranh chấp thừa kế

Liên hệ ngay để được sử dụng dịch vụ viết di chúc tốt nhất!